Kiel aperas infanoj? (tekstoj)
PANJO, POR KIU VI TRIKAS TIOM MALGRANDAJN ŜTRUMPETOJN?
ILI ESTAS POR VIAJ MALGRANDA FRATINJO AŬ FRAĈJO.
SED KIE NI PRENOS LA BEBON?
ĜI JAM EKZISTAS. ĜI ESTAS EN LA VENTRO DE LA PANJO.
HURA! NI HAVOS ETULON!
SEĈJO, ALPORTU KRAJONON KAJ PAPERON. MI PENTROS DUM LA RAKONTO, POR KE VI PLI FACILE KOMPRENU. KAJ LA PANJO HELPOS AL MI.
????
ĈI TIE LA PAĈJO PENTRIS SIN KAJ SEĈJON. NI ESTAS VIROJ, DO NI HAVAS TION, KION ONI NOMAS SEKSA MEMBRO, AŬ PENISO. EN DIVERSAJ FAMILIOJ ONI UZAS DIVERSAJN VORTOJN POR ĜI.
NI NOMAS ĜIN LA KRANETO.
SED KIEL VI NOMAS ĜIN?
MALANTAŬ LA KRANETO SITUAS LA SKROTO KUN DU TESTIKOJ. EN ILI PRODUKTIĜAS SPERMO.
SPERMO - AŬ SEMAĴO - ESTAS SPECIALA LIKVAĴO, EN KIU VIVAS LA VIRAJ ĈELOJ - SPERMATOZOOJ. LA SEM-ĈELOJ ESTAS BEZONATAJ POR APERO DE INFANOJ.
ĈU ANKAŬ EN MIAJ TESTIKOJ ESTAS SEMAĴO?
DUME NE. LA SEMAJ ĈELOJ KOMENCAS PRODUKTIĜI, KIAM KNABO ATINGAS AĜON JE 14 - 15 JAROJ.
SPERMO PRODUKTIĜAS KONSTANTE, KAJ KUMULIĜAS EN LA TESTIKOJ. IAM ĜI ELĴETIĜAS.
ĈU TIO OKAZAS, KIAM MI PISAS?
KAJ URINO KAJ SPERMO ELFLUAS EL UNU KANALO. SED EN ĜI ESTAS SPECIALA KLAPO. KIAM ELFLUAS SPERMO, LA VOJO POR URINO ESTAS FERMITA.
LA KLAPO - URINO - SPERMO
LA VIRINO HAVAS MASTOIDOJN - AŬ MAMOJN. ILI ESTAS BEZONATAJ POR NUTRI BEBON. LA MAMOJ BELIGAS LA VIRINON. SEĈJO, LA MASTOIDOJ DE VIA FRATINJO NE JAM KRESKIS, JA ŜI MEM ANKORAŬ ESTAS MALGRANDA.
LA KNABOJ HAVAS NUR DU TRUETOJN, SED LA KNABINOJ - TRI.
№ 1 - № 2 - № 3
№ 1 - TRA ĈI TIU TRUETO ONI PISAS. № 2 - TRA ĈI TIU TRUETO, KIAM VENOS LA ĜUSTA TEMPO, INFANO ESTOS ENSEMITA. KIAM ĜI IOM KRESKOS EN LA VENTRO DE LA PANJO, TRA LA SAMA TRUETO ĜI ELIROS EN LA MONDON. № 3 - TRA ĈI TIU TRUETO ONI KAKAS.
SED KIEL EBLAS ENSEMI INFANETON?
OVOLO
ĈIU KNABINO NASKIĜAS KUN CENTOJ DA OVOLOJ. ILI STOKIĜAS EN LA OVARIOJ.
KIAM ŜI ESTIĜAS AĜA JE 12 - 15 JAROJ, ĈIUMONATE MALGRANDA OVETO DRIVAS AL LA UTERO. ATENDANTE OVETON, LA UTERO PREPARAS EN SI KUSENETON PLENIGITAN PER SANGO.
LA OVARIO - LA UTERO
POR KE INFANOJ POVU APERI, OVOLO DEVAS RENKONTIĜI KUN VIRA SEMETO-SPERMATOZOO. SE PAĈJO KAJ PANJO TRE VOLAS HAVI ETULON, DO LA PAĈJO DEVAS EKI LA SEMADON.
TRA LA MEZA TRUETO (№ 2), LAŬ LA ELASTA, HUMIDA TUNELO - VAGINO, LA KRANETO PROKSIMIĜAS AL LA UTERO. POR ATINGI LA UTERON, ĜI PLILONGIĜAS KAJ STREĈIĜAS. OKAZAS ELĴETO DE LA SEMOJ (EJAKULO), KAJ ILI NAĜAS AL LA OVOLO.
URINO - SPERMO - LA KLAPO - LA VAGINO - LA UTERO - LA OVARIO
EN UNU GUTO DA SPERMO TROVIĜAS 10 MILIONOJ DA SEMOJ-SPERMATOZOOJ. ILI ĈIUJ VOLAS GAJNI LA OVOLON. VENKAS NUR UNU - LA PLEJ VIVKAPABLA KAJ ENERGIA SPERMATOZOO - TIU, KIU LA UNUA ATINGIS LA OVOLON KAJ SUKCESIS DILUI ĜIAN ŜELON. LA SPERMATOZOO ENHAVAS INFORMON PRI TIO, ĈU APEROS KNABO AŬ KNABINO. LA SEKSO DE LA ESTONTA INFANO ĜERMAS EN TIU MOMENTO, KIAM LA OVOLO RENKONTIĜAS KUN LA SPERMATOZOO.
VI NASKIĜIS EL SEMO-KNABINO!
KAJ VI - EL SEMO-KNABO!
SED KIU ENSEMIS LA PAĈJON KAJ LA PANJON?
ĈU TIEL APERAS ĈIUJ HOMOJ?
LA PANJO KAJ LA PAĈJO DE VIA PAĈJO ESTAS VIAJ AVINO KAJ AVO.
KAJ ĈI TIE ESTAS VIAJ AVINO KAJ AVO EL LA FLANKO DE LA PANJO.
KIO OKAZOS AL LA OVETO, SE LA SEMETO NE TROVOS ĜIN?
SE LA OVETO NE ESTOS KOPULACIITA, DO ĜI - KUNE KUN LA SANGA KUSENETO - ESTOS ELPUŜITA. TIO OKAZAS FREKVENTE KAJ NOMIĜAS MENSTRUO.
ĈU ĜI ESTAS VIDEBLA, RIMARKEBLA?
ESTAS IOM RIMARKEBLAJ LA SANGAJ ELFLUAĴOJ, KIUJ MALAPERAS POST 3 - 5 TAGOJ.
MI NE VOLUS, KE MI HAVU TION!
TION ELPENSIS LA NATURO, ĈU VI VOLAS AŬ NE. EN TIUJ TAGOJ NECESAS UZI TAMPONON AŬ MESTRUTUKON, TIAM LA KULOTO NE MALPURIĜOS, KAJ NENIO ESTOS RIMARKEBLA.
KIEL DO INFANO KRESKAS EN LA VENTRO?
LA KOPULACIITA OVETO KRESKAS KAJ DIVIDIĜAS, ESTIĜANTE LA FETO. LA PLIGRANDIĜANTA FETO FIKSIĜAS AL PARIETO DE LA UTERO.
KOMENCE LA FETO GRANDAS KIEL FABGRAJNO. POR KE ĜI ESTU EN VARMO KAJ SEKURO, ĈIRKAŬ ĜI APERAS ŜELETO, ENHAVANTA LIKVAĴON.
LIKVAĴO
TIEL ASPEKTAS LA INFANO POST 2 MONATOJ. LA INFANON KAJ LA PATRINON KUNLIGAS LA FUNIKLO, TRA KIU LA ETULO RICEVAS OKSIGENON KAJ NUTRADON.
POST 4 MONATOJ JAM ESTAS BEBO KUN LA BRAKETOJ KAJ LA GAMBETOJ.
LA INFANO ĈIUTAGE PLIGRANDIĜAS KAJ PLIFORTIĜAS. LA PANJO KOMENCAS SENTI, KIEL ĜI MOVAS LA BRAKETOJN KAJ LA GAMBETOJN. DOKTORO AŬSKULTAS ĜIAN KORBATADON.
9 MONATOJ. LA INFANO PRETAS NASKIĜI KAJ KOMENCI LA NOVAN, JAM MEMSTARAN VIVON.
PANJO, ĈU ANKAŬ ONKLINO LENA ATENDAS BEBON?
JES, TIO ESTOS LA UNUA INFANO POR ŜI KAJ ONKLO PETRO.
PANJO, MI NE POVAS VIN ĈIRKAŬBRAKI!
ĈU NI ANKORAŬ LONGE DEVAS ATENDI TIUN BEBON?
PAĈJO, ŜAJNAS KE VENIS LA TEMPO - NECESAS VETURI EN LA AKUŜEJON.
PANJO POVAS AKUŜI KUNE KUN LA PAĈJO AŬ SEN LI, HEJME AŬ EN AKUŜEJO, KUN HELPANTINO AŬ SEN, EN AKVON AŬ SEN AKVO, EN DIVERSAJ POZOJ... 
LA KOMBINOJ DE TIUJ VARIANTOJ TRE VARIAS EN DIVERSAJ LANDOJ.
AVINJO, KIEL LA PANJO EKSCIIS, KE ŜI DEVAS VETURI EN LA AKUŜEJON?
KIAM KOMENCOS STREĈIĜI KAJ MALSTREĈIĜI LA MUSKOLOJ, KIUJ HELPAS AL LA BEBO ELIĜI EL LA PATRINA VENTRO, - LA PANJO SENTAS, KE VENIS LA NASKOTEMPO DE LA BEBO.
LA MUSKOLOJ DE LA UTERO STREĈIĜAS KAJ MALSTREĈIĜAS, POR KE LA UTERA CERVIKO PLILARĜIĜU. LA ŜELETO, ENHAVANTA LA LIKVAĴON, DISŜIRIĜAS. ĜI NE PLU ESTAS NECESA. POST MULTHORA LABORO DE L' MUSKOLOJ, LA INFANO ELIRAS TRA LA UTERA CERVIKO EN LA VAGINON.
KIAM LA APERTURO DE L' VAGINO LARĜIĜIS TIOM, KE LA INFANO POVAS TRA ĜI ELIRI EKSTEREN, TIAM POVAS OKAZI, KE LA PANJO KELKFOJE DEVAS TRE STREĈIĜI, POR HELPI LA ELPUŜADON DE LA BEBO. LA DOKTORO DEVAS OBSERVI, KE ĈIO ENORDAS, NE MALHELPI AL LA PANJO, KAJ HELPI KIAM NECESAS.
KIAM LA INFANO NASKIĜIS, ONI TRANĈAS LA FUNIKLON. PREFERINDE FARI TION POST NASKIĜO DE LA PLACENTO, KIU ELIRAS POST LA BEBO. EKDE NUN LA INFANO MANĜOS KAJ SPIROS MEM.
SUR LA VENTRO NI ĈIUJ HAVAS MALGRANDAN MEMORSPURON PRI TIU EVENTO - LA UMBILIKON.
EN AKUŜEJO AL LA MANO DE L' INFANO ONI LIGAS NUMERETON, SAMAN KIEL TIU DE LA PANJO.
ONI LAVAS LA BEBON.
ONI PESAS ĜIN.
MEZURAS.
ĈE NI NASKIĜIS KNABO. LA PEZO: 3850 g., LA LONGO: 53 cm.
POST 5 TAGOJ ONI VETURIGOS NIN HEJMEN.
KIAL LI TIEL KRIAS? NI NENION FARIS AL LI.
NI VOKU LA PANJON. VERŜAJNE, LI VOLAS MANĜI.
LA ETULO MANĜAS 6 FOJOJN AŬ PLI, DUM TAGNOKTO. DUM UNU FOJO LI ELSUĈAS PRESKAŬ 200 g. DA LAKTO - TIO ESTAS UNU GLASO.
KIAM LI HAVOS LA DENTOJN?
LA UNUAJ DEVAS APERI PROKSIMUME JE LA AĜO DE 6 MONATOJ.
KAJ KIAL LI NE VOLAS PAŜI?
LA ETULO KOMENCOS PAŜI KIAM LI AĜOS PROKSIMUME 1 JARON, KIAM PLIFORTIĜOS LIAJ OSTOJ KAJ MUSKOLOJ.
AL MAKSIĈJO NI DONOS LA GRANDAN - LI DEVAS KRESKI, KAJ LIAJ DENTETOJ JUKAS.
KION VI FARAS? NE INDAS OFENDI KNABINOJN!